STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KARDIOCHIRURGII

Rozdział I

Postanowienia ogólne:

& 1.

Stowarzyszenie Przyjaciół  Kardiochirurgii zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych jego członków.

& 2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa zgodnie z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej porządkiem prawnym.

& 3.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, a siedzibą jego władz jest miasto Białystok.

& 4.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy jego członków.

& 5.

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci oraz wydawania organu prasowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

& 6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym zakresie działania.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji:

& 7.

            Celami stowarzyszenia są:

 1. Działalność pożytku publicznego realizowana poprzez ochronę i promocję zdrowia, propagowanie wiedzy o chorobach układu krążenia oraz inicjowanie i promowanie przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych umożliwiających rozwijanie działań zapobiegających chorobom układu krążenia
 2. Działanie na rzecz rozwoju kardiochirurgii i tym samym poszerzenie możliwości w zakresie diagnostyki i leczenia chorób serca w najbliższym środowisku.
 3. Współdziałanie z kierownictwem Kliniki Kardiologii, Kliniki Kardiochirurgii i Kliniki Kardiologii Inwazyjnej (zwanych dalej jednostkami) w zakresie starań o modernizację i wyposażenie w nowoczesną aparaturę diagnostyczno-leczniczą i naukową oraz poprawę warunków leczenia chorych.

& 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Gromadzenie środków finansowych potrzebnych na działalność statutową stowarzyszenia.
 2. Wspomaganie finansowe modernizacji Jednostek i ich wyposażenia naukowo technicznego.
 3. Wspomaganie i organizowanie prac naukowo badawczych zmierzających do zapobiegania i leczenia chorób serca.
 4. Wspomaganie organizacyjne i finansowe specjalistycznego szkolenia pracowników jednostek.
 5. Inspirowanie i organizowanie społecznego wysiłku na rzecz rozwoju kardiochirurgii w regionie.
 6. Działalność popularyzatorską, lektorską, publicystyczną, informacyjną; organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw i innych form upowszechniania wiedzy o chorobach układu krążenia.
 7. Współdziałanie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Regionalną Kasą Chorych w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia.
 8. Współdziałanie z przedstawicielami nauki i działaczami społecznymi na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
 9. Współdziałanie z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się działalnością w dziedzinie kardiochirurgii.
 10. Stworzenie form wymiany doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami kardiochirurgii oraz innymi organizacjami o podobnym zakresie działania.
 11. Ustanawianie grantów oraz stypendiów dla lekarzy prowadzących działalność w dziedzinie kardiochirurgii.
 12. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której cały dochód jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki:

& 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

& 10.

Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zostały przyjęte uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

& 11.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym.
 2. Brać udział w zebraniach i pracach Stowarzyszenia oraz używać jego odznak.
 3. Zgłaszać postulaty oraz wnioski wobec władz Stowarzyszenia.

& 12.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Przestrzeganie założeń Statutu i jego postanowień.
 2. Wykonywanie uchwał Władz Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

& 13.

Członkami wspierającymi mają prawo być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

& 14.

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. Zgłaszać postulaty i wnioski do Władz Stowarzyszenia.
 2. Z wyjątkiem osób prawnych – uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym.

& 15.

Do obowiązków członków wspierających należy:

 1. Przestrzeganie założeń Statutu i jego postanowień.
 2. Udzielanie wszelkiej pomocy (w tym finansowej ) Stowarzyszeniu w realizacji jego statutowych zadań.

& 16.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, której godność nada Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

& 17.

Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu i na posiedzeniach Zarządu. Są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

& 18.

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
 2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nie usprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.
 3. Wykluczenia przez Zarząd z powodu:
 4. nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia
 5. skazania prawomocnym wyrokiem na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych
 6. skreślenia przez Zarząd w związku z wygaśnięciem członkostwa z chwilą śmierci członka
 7. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym
 8. w przypadku dwóch kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na walnych zebraniach Stowarzyszenia

& 19.

Od uchwały do wykluczenia lub skreślenia z listy członków przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od otrzymania uchwały o wykluczeniu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia:

& 20.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

& 21.

Kadencja Władz trwa 4 lata. Tej samej funkcji we Władzach Stowarzyszenia nie można pełnić dłużej niż 2 następujące po sobie kadencje.

& 22.

 1. Uchwały Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Głosowanie odbywa się jawnie z tym, że na wniosek zgłoszony przynajmniej przez jednego członka Zwyczajnego Stowarzyszenia, zarządza się głosowanie tajne.
 2. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 3. W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na jego miejsce wchodzi członek, który w wyborach uzyskał następną pozycję wśród kandydatów do tej Władzy.

Walne zgromadzenie:

& 23.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

& 24.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

 1. Z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i wspierający z wyjątkiem osób prawnych.
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający.

& 25.

Walne zgromadzenie jest zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

& 26.

Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Regulaminu Obrad uchwalonego przez siebie. Projekt regulaminu przedstawia Zarząd.

& 27.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co roku, a o jego terminie, miejscu odbycia i porządku obrad powiadamia się członków na co najmniej 30 dni przed terminem.

& 28.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek Zarządu lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych i wspierających, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu, który winien zebrać się w terminie tygodniowym i ustalić termin i miejsce Zgromadzenia z tym, że termin Zgromadzenia może być skrócony do 2 tygodni.

& 29.

Walne zgromadzenie , które nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie z braku quorum, które stanowi 50% członków, może podejmować prawomocne uchwały jako zwołane w drugim terminie, po upływie 30 minut od wyznaczonej dla pierwszego terminu godziny.

& 30.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie kierunków i programu Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwalanie składki członkowskiej.
 5. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie uchwały o  rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia:

& 31.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z:

 1. Prezesa Zarządu
 2. Zastępcy Prezesa Zarządu
 3. Skarbnika
 4. Sekretarza
 5. Członka zarządu

& 32.

 1. Na pierwszym zebraniu Zarząd wybiera spośród swego grona Prezesa, Zastępcę Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

& 33.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 3. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia
 4. Uchwalanie projektu budżetu.
 5. Inicjowanie działalności Stowarzyszenia.
 6. Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia.
 7. Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu ze swojej działalności.
 8. Organizowanie Walnych Zgromadzeń.
 9. Przyjmowanie i zwalnianie członków Stowarzyszenia, prowadzenie ewidencji składek członków i zbieranie składek.
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej. Do tej działalności Zarząd może powołać biuro i Zespół Gospodarczy, którego skład, zadania i regulamin funkcjonowania będzie określony osobną uchwałą Zarządu.

& 34.

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie trzech członków Zarządu, a mianowicie Prezesa, Skarbnika i jednego z trzech pozostałych.
 2. Dla ważnych innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub każdego innego upoważnionego członka Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa lub na wniosek 3 członków Zarządu w miarę potrzeby jednak co najmniej 2 razy w roku. W zebraniach mogą brać udział – z głosem doradczym – osoby zaproszone.

Komisja Rewizyjna:

& 35.

Stowarzyszenie ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, zwany Komisją Rewizyjną

& 36.

Komisja Rewizyjna składa się z:

 1. Przewodniczącego
 2. Dwóch członków

& 37.

Komisja Rewizyjna ze swojego grona wybiera Przewodniczącego.

& 38.

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia a w szczególności jego działalność finansowo-gospodarczą

& 39.

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę przynajmniej raz w roku i składa sprawozdanie z wnioskami.

& 40.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w Zebraniu Zarządu z głosem doradczym.

& 41.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. O wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia:

& 42.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. Ze składek członkowskich.
 2. Z darowizn, dotacji i subwencji społecznych.
 3. Z dochodów z działalności gospodarczej. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji zadań statutowych i nie może być przeznaczony na podział między jego członków.
 4. Z dochodów pochodzących z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych i imprez masowych).
 5. Ze spadków i zapisów.

& 43.

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów i ma prawo zatrudnić do tego celu odpłatnie księgową i sekretarkę do prowadzenia sekretariatu biura.

& 44.

Zabronione jest:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie ich organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia:

& 45.

Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu, po uprzednim zawiadomieniu wszystkich członków Stowarzyszenia.

& 46.

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji oraz cel na jaki nastąpi przekazanie jego majątku. Czynnościami likwidacyjnymi zajmie się powołana przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Komisja Likwidacyjna składająca się z członków Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe:

& 47.

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie podejmuje swoją działalność z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu w sądzie rejestrowym.