O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Kardiochirurgii działa przy Klinice Kardiochirurgii UMB w Białymstoku od 2002 roku. Zgodnie z wpisem do KRS jest organizacją pożytku publicznego nie nastawioną na zyski (non-profit). Działając na podstawie statutu, który jest zamieszczony na tej stronie w dedykowanej zakładce, stowarzyszenie zajmuje się promocją zdrowia, stara się propagować wiedzę o chorobach układu krążenia i o ich profilaktyce. Działamy na rzecz rozwoju kardiologii i kardiochirurgii, zarówno w dziedzinie zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, jak i lepszego wyposażenia Kliniki Kardiochirurgii w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.  Przez 20 lat istnienia wspieraliśmy działalność Kliniki na różne sposoby, m. in. przez dofinansowywanie zakupów sprzętów i narzędzi z programów rozwojowych (np. POLKARD) oraz samodzielne zakupy różnego rodzaju jej wyposażenia. Wspomagaliśmy rozwój zawodowy personelu lekarskiego i  pielęgniarskiego, organizowaliśmy działania promujące profilaktykę i leczenie chorób układu krążenia.

Stowarzyszenie działa głównie na rzecz podmiotów na terenie województwa podlaskiego, ale ma również statutową możliwość współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą Polski i związanym z tym kryzysem humanitarnym Stowarzyszenie rozpoczęło działalność wspierającą Ukrainę w zakresie mieszczącym się w statutowej działalności  organizacji. Za naszym pośrednictwem można pomóc pogrążonej w wojnie Ukrainie przesyłając pieniądze na dwa cele. Jednym z nich jest pomoc sprzętowa dla jedynej w tym kraju Kliniki Kardiochirurgii we Lwowie kierowanej przez Profesora Lubomira Kułyka, jedynej aktualnie działającej w tym kraju. Zebrane w ten sposób pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania w.w. Kliniki zgodnie z otrzymaną listą jej najpilniejszych potrzeb. Drugą inicjatywą, która wyszła bezpośrednio z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest zakup nowoczesnej karetki dla Lwowa, która w związku z trwającą wojną niewątpliwie przyczyni się do poprawy opieki nad poszkodowanymi przez nią mieszkańcami miasta. Instrukcje dotyczące wpłat na te cele znajdują się w zakładce „UKRAINA”.

About us

The Association of Friends of Cardiac Surgery has been operating at the Department of Cardiac Surgery of the Medical University of Bialystok since 2002. According to the entry in the National Court Register, it is a non-profit public benefit organization. Acting based on the statute, which is posted on this page in a dedicated tab, the association deals with the promotion of health, tries to promote knowledge about cardiovascular diseases and their prevention. We work for the development of cardiology and cardiac surgery, both in the field of increasing the availability of health services for patients and better diagnostic and therapeutic equipment of the Cardiac Surgery Clinic in Bialystok. For 20 years of existence, we have supported the activities of the Clinic in various ways, including by co-financing the purchase of equipment and tools from development programs (e.g. POLKARD) and independent purchases of various types of equipment. We assisted in the professional development of medical and nursing staff, organized activities promoting the prevention and treatment of cardiovascular diseases.

The Association operates mainly for entities in the Podlaskie Voivodeship but also has the statutory possibility of cooperation with both polish and foreign centers.

In connection with the outbreak of the armed conflict beyond the eastern border of Poland and the related humanitarian crisis, the Association started to support Ukraine in the scope of the statutory activities of the organization. Through us, you can help a war-torn Ukraine by sending money for two purposes. One of them is equipment support for the only Cardiac Surgery Clinic in Lviv, headed by Professor Lubomir Kulyk. The money collected in this way will be allocated to the purchase of equipment necessary for the functioning of the above-mentioned Clinics by the list of their most urgent needs. The second initiative that came directly from the Medical University of Bialystok is the purchase of a modern ambulance for Lviv, which, due to the ongoing war, will undoubtedly contribute to the improvement of care for the city residents affected by it. Instructions on how to pay for these purposes can be found in the „UKRAINE” tab